Delayed ng Isang Buwan

Read : 4996 times
(9 votes, average 3.44 out of 5)

Pag dating ni Munir sa bahay, sabi ni Ei, ang asawa nya, "Sweetheart, delayed ako ng isang buwan. Kagagaling ko lang sa doktor. Pero huwag mong sabihin kahit kanino, kung hindi mapapahiya lang ako kapag di nagkatotoo."

Kinaumagahan, merong dumating na taga-Meralco. Pagbukas ng pinto, sabi niya, "Ale, delayed ho kayo ng isang buwan."

"Kanino mo nalaman ito?" tanong ni Ei.

"Nandito ho nakasulat sa records namin," sagot ng taga-Meralco.

"Talaga? Nakasulat sa records ninyo?"

Sa sumunod na araw, si Munir ay dumating galit na galit sa counter ng Meralco.

"Paano niyo nalaman na delayed ng isang buwan ang misis ko?

"Konting pasensya lang. Kung gusto niyong mawala sa records namin ito, magbayad na lang kayo," sagot ng isang empleyado.

"Eh, kung ayaw kong magbayad?" tanong ni Munir.

"Puputulan ho kayo," sagot ng empleyado.

"Kung puputulan ako, anong gagamitin ng misis ko?"

"Pwede naman siyang gumamit ng kandila, di ba?"