2 ngongo sa PINOY HENYO:

Read : 5134 times
(11 votes, average 3.09 out of 5)

Ngongo1: tao ma to?
Ngongo2: hine! N1: ayup?
N2: hine!
N1: lungar?
N2: hine!
N1: mangaen?
N2: hoho!
N1: mrutas ma?
N2: hine!
N1:ngulay?
N2: hine!
N1: nyank m0ods?
N2: hine!
N1: unam?
N2: hoho!
N1: my samaw ma?
N2: ala! Ay hine!
N1: mrito ma?
N2: hoho!
N1: mrayd nyiken?
N2: hine!N1: isna ma to?
N2: hine!
N1: m0rk nyap?
N2: hine!
N1: tohin0?
N2: hine!
N1: hotn0g?
N2: hine!
N1: itn0g?
N2: hohoo! hohoo!na-ngongo ka no?
wahahaha!